REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

z dnia: 24.11.2022r.

www.malumag.pl

Malumag

Poniższy regulamin określa zasady sprzedaży w sklepie internetowym firmy "Malumag Cosmetics Sp. z o.o. Celulozy 117 C 04-968 Warszawa NIP 9522233831". Sklep internetowy mieści się pod adresem www.malumag.pl i jest wyłączną własnością tego przedsiębiorstwa.

Spis treści:

1. §1 Definicje

2. §2 Postanowienia ogólne

3. §3 Zasady i warunki zawierania umowy

4. §4 Odstąpienie od umowy

5. §5 Płatność i dostawa

6. §6 Zwroty i reklamacje

7. §7 Dane kontaktowe

8. §8 Prawa autorskie

§ 1

Definicje

1. Sklep internetowy - oznacza stronę internetową której dotyczy się niniejszy regulamin, mieszącej się pod adresem internetowym www.malumag.pl i będącą własnością przedsiębiorstwa "Malumag Cosmetics Sp. z o.o. Celulozy 117 C 04-968 Warszawa NIP 9522233831"

2. Klient - Określa w sposób ogólny osobę fizyczną lub prawną, dokonującą działań na sklepie internetowym w celu zaspokojenia swoich potrzeb, takich jak dokonywanie zakupów, rejestracja, korzystanie z formularza kontaktowego oraz wszelkie inne działania określone w niniejszym regulaminie. W przypadkach skierowania treści regulaminu wyłącznie do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, użyte zostanie określenie "Konsument". W przypadkach skierowania treści regulaminu wyłącznie do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, lub osób prawnych, użyte zostanie określenie "Przedsiębiorca".

3. Sprzedawca - podmiot realizujący potrzeby konsumenta, którym jest "Malumag Cosmetics Sp. z o.o. Celulozy 117 C 04-968 Warszawa NIP 9522233831"

 4. Regulamin - określa niniejszy regulamin.

5. Produkt - dobro oferowane do zakupu, lub indywidualnego wyprodukowania przez Sprzedawcę dla konsumenta, oferowane na Sklepie Internetowym.

6. Droga telefoniczna - Kontakt za pośrednictwem połączenia telefonicznego, przy wykorzystaniu podanego na stronie numeru telefonu.

7. Droga mailowa - Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu podanego na stronie adresu poczty elektronicznej.

8. Termin realizacji - Czas w którym Sprzedawca obowiązuje zrealizować umowę, począwszy od dnia zawarcia umowy do dnia wydania Produktu dla Klienta.

9. Koszyk - Element funkcjonalności Sklepu Internetowego, poprzez który Klient wyznacza interesujące go do zakupu Produkty oraz dokonuje zawarcia umowy.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki użytkowania Sklepu Internetowego, mieszczącego się pod adresem www.malumag.pl i będącego wyłączną własnością "Malumag Cosmetics Sp. z o.o. Celulozy 117 C 04-968 Warszawa NIP 9522233831".

2. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny, określający zasady i warunki użytkowania oraz zasady zawierania umów odnoszące się zarówno do Klientów jak i Sprzedawcy.

3. Definicje wyrażeń Regulaminowych zawarte zostały w  §1.

4. Niniejszy Regulamin sporządzony został na podstawie Art. 3531 Kodeksu Cywilnego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, będą miały zastosowanie pozostałe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw powiązanych.

5. Wszelkie zmiany treści niniejszego Regulaminu nie dotyczyć będą umów zawartych przed jego zmianą, chyba że są one wdrożone z korzyścią dla Klienta i strony wspólnie postanowią o zmianie treści umowy.

6. Poprzedni tekst Regulaminu, przed dokonaniem w nim zmian, udostępniony jest  dla klienta w formie załącznika do pobrania przez 14 dni od dokonania w nim zmian, lub do momentu zakończenia ostatniej umowy zawartej na podstawie poprzedniego tekstu Regulaminu.

7. Klienci posiadający zarejestrowane konto klienta na Sklepie Internetowym, są powiadamiani mailowo o każdej zmianie treści Regulaminu, wraz z prośbą o jego akceptację w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.

8. W przypadku braku zgody na akceptację nowej treści Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zawieszenia konta klienta zarejestrowanego na Sklepie Internetowym oraz usunięcia jego danych.

9. Umowy zawierane ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zawierane są jedynie w języku polskim.

 

§ 3

Zasady i warunki zawierania umowy

1. Klient dokonując zakupu na Sklepie Internetowym, zawiera ze Sprzedawcą umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu Art. 535-555 Kodeksu Cywilnego.

2. Poprzez dokonanie zakupu na Sklepie Internetowym, Klient zobowiązuje się do dokonania zapłaty za zakupiony Produkt, a Sprzedawca zobowiązuje się do wydania Klientowi towaru pozbawionego wad fizycznych, oraz przeniesienia na niego własności Produktu.

3. Produkty wystawione na Sklepie Internetowym są ofertą w rozumieniu Art. 66-70 oraz Art. 543 Kodeksu Cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin odnosi się także do umów zawartych:

                a. Drogą telefoniczną, których specyfika jest zgodna z zawiązaniem w trybie ofertowym.

                b. Drogą mailową, których specyfika jest zgodna z zawiązaniem w trybie ofertowym.

5. Termin realizacji umowy określony jest indywidualnie dla każdej z ofert.

6. W przypadku dokonania zakupu Produktów o różnych terminach realizacji, terminem realizacji umowy jest termin najdłuższy z wybranych Produktów, z zastrzeżeniem iż Sprzedawca może wydać Klientowi Produkty o niższych terminach realizacji, wcześniej, jeśli usługę pakowania i wysyłki zrealizuje na własny koszt.

7. Zawarcie umowy wymaga przedstawienia przez Klienta dla Sprzedawcy wszelkich, niezbędnych do realizacji zlecenia informacji, takich jak wybór Produktu, wgranie plików (jeśli są wymagane), wybór metody płatności i dostawy oraz podanie pełnych danych rozliczeniowych, kontaktowych i adresowych - w celu zrealizowania wysyłki.

8. Dane Klienta są wykorzystywane przez Sprzedawcę jedynie i w związku z realizowanym zamówieniem oraz nie mogą być wykorzystywane przez niego w żaden inny sposób.

9. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie "Polityka Prywatności".

10. W przypadku napotkania problemów przy realizacji zamówienia, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym Klienta.

11. W przypadku napotkania problemów przy realizacji zamówienia, o których Sprzedawca poinformował Klienta, Klient ma możliwość wyznaczenia Sprzedawcy dodatkowego terminu realizacji lub odstąpienia od umowy.

12. Zasady zwrotów i reklamacji Produktów wadliwych określone zostały w paragrafie "Zwroty i Reklamacje" niniejszego regulaminu.

13. W przypadku wystawienia przez Sprzedawcę produktu z błędnie określoną ceną lub specyfikacją, a Sprzedawca pozostawał w uzasadnionym błędnym przeświadczeniu co do treści umowy, oraz powstała rażąca dysproporcja między ceną normalną a ceną zaakceptowanej oferty, wiążąca się z nadmiernymi trudnościami lub rażącą stratą którejkolwiek ze stron oraz Klient wiedział o błędzie w cenie lub z łatwością mógł ten błąd zauważyć, zarówno Klient jak i Sprzedawca mogą odstąpić od umowy składając specjalne oświadczenie, lub zaproponować inną cenę, w rozumieniu Art. 84 i 88 Kodeksu Cywilnego, oraz Art. 4 i 5 Ustawy z dnia 9 maja 2014 r. "o informowaniu o cenach towarów i usług". Dz.U.2014 poz. 915.

14. W przypadku określonym w §3 12, Sprzedawca ma obowiązek wysłania do Klienta oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych umowy złożonej pod wpływem błędu, w terminie nie krótszym niż 1 rok.

15. W momencie dokonania zakupu na Sklepie Internetowym oraz podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych do realizacji zlecenia informacji, umowę uważa się za zawartą.

16. Sprzedawca ma obowiązek powiadomienia Klienta o przyjętym zamówieniu telefonicznie, mailowo, lub za pośrednictwem automatycznej poczty elektronicznej Sklepu Internetowego.

17. W przypadku zamówień realizowanych wysyłkowo, Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania usługi pakowania oraz wysyłki, na wyznaczony przez Klienta przy składaniu zamówienia adres.

18. Sprzedawca może obciążyć Klienta kosztami pakowania i wysyłki, o ile koszty te zostały Klientowi przedstawione jeszcze przed zawarciem umowy.

19. Sprzedawca ma obowiązek przedstawić dla Klienta koszty wysyłki w Koszyku, jeszcze przed zawarciem umowy, oraz opcjonalnie na stronie Produktu.

20. W przypadku zawarcia umowy ze zobowiązaniem się Klienta do dokonania przedpłaty za Produkt, czas realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg w momencie zaksięgowania kwoty przedpłaty na właściwym dla Sprzedającego koncie bankowym lub koncie pośrednika płatności.

21. Szerszy opis zagadnienia §3 20 znajduje się w §5 "Płatność i dostawa".

22. Dla umów zawartych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Drogą mailową lub Drogą telefoniczną, stosuje się przepisy zawierania umów na odległość.

23. Zgodnie z Art. 66 Kodeksu Cywilnego, oferta przedstawiona Drogą telefoniczną obowiązuje jedynie do momentu zakończenia połączenia.

 

 

§4

Odstąpienie od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi zawsze, w terminie 14 dni od dostarczenia Produktu lub ostatniego z partii produktów, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w przypadku produktów innych, niż produkty nieprefabrykowanie w rozumieniu art. 38 pkt. 3 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

2. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po terminie 14 dni od dnia dostarczenia Produktu dla Klienta.

3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia woli.

4. Jest preferowane, aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysłane zostało przez Klienta za pomocą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

5. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o jego odbiorze Klienta.

6. Jeśli przedmiotem świadczenia są produkty nieprefabrykowane w rozumieniu art. 38 pkt. 3 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)., Klient posiada ograniczoną możliwość odstąpienia od umowy, lub nie posiada takiej możliwości, na podstawie przepisów zawartych w powyższej ustawie, w szczególności w przypadku umowy:

                " 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;"

art. 38 pkt. 3 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.)

7. Poprzez produkt nieprefabrykowany, rozumie się Produkt który w celu jego wykonania wymaga indywidualnego dostosowania przez Klienta lub został wytworzony według jego specyfikacji.

8. Zgodnie z art. 30 pkt. 2 Ustawy o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.), do zachowania terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia przed jego upływem.

9. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.

10. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

13. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

14. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

15. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

16. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że Sprzedawca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9. o Prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

17. Odstąpienie od umowy może również nastąpić w szczególnych przypadkach określonych w §5 oraz §6 niniejszego Regulaminu.

 

§5

Płatność i dostawa

 

1. Świadczenie usług przez Sklep Internetowy wiąże się z wyborem przez Klienta preferowanego sposobu dostawy oraz płatności. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

2. Usługa pakowania realizowana jest bezpośrednio przez Sprzedawcę, natomiast usługa dostarczenia przesyłki do Klienta - poprzez firmę przewoźniczą.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość powierzenia usługi pakowania firmie zewnętrznej, jednakże jest on odpowiedzialny wobec Klienta za jej działania, jak za własne.

4. Sprzedawca odpowiedzialny jest za należyte spakowanie Produktu oraz wysłanie go za pośrednictwem firmy przewoźniczej, na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w adresie podane przez Klienta, o ile nie były one związane z niepoprawnym funkcjonowaniem Strony Internetowej.

6. W przypadku wykrycia błędu w treści adresu podanego przez Klienta, uniemożliwiającego wysłanie Produktu, Sprzedawca może poinformować o tym Klienta i wyznaczyć mu termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych, na naniesienie poprawek lub podanie nowego adresu.

7. W przypadku wykrycia błędu w treści adresu uniemożliwiającego wysłanie Produktu, oraz poinformowaniu o tym Klienta i wyznaczeniu mu terminu na naniesienie poprawek, lub podanie nowego adresu, bieg terminu realizacji zostaje wstrzymany do momentu naprawienia błędu.

8. Jeśli minął termin, wyznaczony przez Sprzedawcę na naniesienie przez Klienta poprawek do adresu,  a prośba o naniesienie poprawek okazała się bezskuteczna, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy.

9. Świadczenie usługi dostawy realizowane za pomocą: serwisu Furgonetka .pl

10. Sprzedawca zobowiązany jest do stałego monitorowania poprawnego funkcjonowania wszelkich metod płatności udostępnionych na Sklepie Internetowym.

11. Sprzedawca udostępnia na swoim Sklepie Internetowym wyszczególnione metody płatności za spełnienie świadczenia:

                a. Płatność za pośrednictwem przelewu tradycyjnego na numer konta powiązany ze Sprzedawcą.

                b. Płatność za pośrednictwem pośrednika płatności PayNow, udostępniającego metody szybkich płatności, takich jak Blik, płatność kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electron, Maestro), szybki przelew bankowy itp. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Autopay S.A.

                c. Płatność przy odbiorze towaru, przyjmowana przez kuriera i rozliczana z firmą przewoźniczą.

12. Sprzedawca ma obowiązek przedstawienia dla Klienta wszelkich niezbędnych informacji do dokonania płatności przelewem tradycyjnym, takich jak:

                a. Nazwa właściciela konta bankowego powiązanego ze Sprzedawcą.

                b. Numer konta bankowego powiązanego ze Sprzedawcą.

                c. Adres odbiorcy przelewu.

                b. Opcjonalnie adres banku oraz SWIFT.

13. Termin realizacji umowy w przypadku płatności przelewem tradycyjnym, biegnie od momentu zaksięgowania wymaganej kwoty na koncie bankowym Sprzedawcy.

14. Jeśli oferowane są metody płatności przez pośrednika, Sprzedawca zobowiązany jest do zaimplementowania na Sklepie Internetowym w pełni funkcjonalnego systemu płatności oferowanych przez pośrednika, oraz do monitorowania jego poprawnego funkcjonowania.

15. Bieg terminu realizacji umowy w przypadku płatności dokonywanych poprzez pośrednika, rozpoczyna się od momentu zaksięgowania wymaganej kwoty na koncie bankowym lub w systemie pośrednika.

16. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie pośrednika płatności, uniemożliwiających dokonanie płatności, Sprzedawca może zaproponować dla Klienta inną metodę płatności, lub uiszczenie opłaty w innym terminie.

17. W przypadku wystąpienia problemów z odzyskaniem pieniędzy od pośrednika za płatność Klienta, odpowiedzialność przed Klientem spoczywa na Sprzedawcy.

18. Jeśli Produkt zamówiony został za pośrednictwem płatności przy odbiorze, Klient zobowiązuje się do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

19. Jeśli przedmiotem świadczenia była rzecz nieprefabrykowania, zgodnie z definicją zawartą w Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm., a wybraną przez Klienta metodą płatności była płatność przy odbiorze, która nie została uiszczona, a powodem nie były przyczyny niezależne od Klienta, Sprzedawca może wysłać do niego wezwanie do zapłaty w formie przelewu tradycyjnego, doliczając uprzednio opłatę za ponowną wysyłkę.

20. Jeśli Klient nie jest w stanie odebrać przesyłki w terminie określonym w umowie,  jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Sprzedawcy oraz zaproponowania nowego terminu.

21. Jeśli Klient nie odebrał przesyłki, nie informując uprzednio Sprzedawcy o możliwych problemach w jej odebraniu, koszt ponownej wysyłki pokrywa Klient.

22. Jeśli Klient nie odebrał przesyłki, nie informując uprzednio Sprzedawcy o możliwych problemach w jej odebraniu, a wybraną metodą płatności była płatność przy odbiorze, Sprzedawca może doliczyć przy kolejnej próbie jej dostarczenia dodatkową kwotę wysyłki.

23. Jeśli Klient nie odebrał przesyłki, nie informując uprzednio Sprzedawcy o możliwych problemach w jej odebraniu, a kontakt z Klientem jest niemożliwy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy oraz przedmiotem świadczenia nie była rzecz nieprefabrykowana, Sprzedawca może odstąpić od umowy po upływie 14 dni.

 

§6

Zwroty i reklamacje

1. Zasady reklamacji produktów objęte są przepisami rękojmi zawartymi w treści Kodeksu Cywilnego (art. 556 - 576 Kodeksu Cywilnego).

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.

3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od data jej zawarcia lub żądania naprawienia wady/wymiany na nowy Produkt, w przypadku stwierdzenia iż rzecz sprzedana posiada wadę fizyczną lub prawną, jeśli stwierdza się iż wada powstała przed przejściem rzeczy na własność Klienta.

4. Czas na wykrycie oraz zgłoszenie wady do reklamacji nie może być dłuższy niż rok.

5. Reklamację należy zgłosić za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub mailowej na podane na Sklepie Internetowym dane kontaktowe.

6. Jeśli Klient zgłosił reklamację, Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do niej nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia z zagrożeniem, iż w przypadku braku ustosunkowania się przez Sprzedawcę, reklamację uznaje się za zasadną.

7. Zawarcie szczegółowego opisu reklamacji oraz przesłanie zdjęć, jest zalecane, ze względu na przyspieszenie procedury reklamacyjnej.

8. Jeśli Produkt uszkodzony został z przyczyn firmy przewoźniczej, zaleca się zawarcie w zgłoszeniu reklamacyjnym protokołu szkody spisanego przy ponownym wezwaniu kuriera.

9. Zawarcie w zgłoszeniu reklamacyjnym protokołu szkody oraz zdjęć uszkodzeń, jest równoznaczne z natychmiastowym przyjęciem reklamacji przez Sprzedającego.

10. Roszczenie reklamacyjne nie jest zasadne, jeśli Sprzedawca poinformował Klienta o istnieniu wady przed spełnieniem świadczenia, a Klient taki stan rzeczy zaakceptował.

11. Przez wadę Produktu, rozumie się:

                a. Brak właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

                b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór.

                c. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia.

                d. została Klientowi wydana w stanie niekompletnym.

12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Chyba, że zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§7

Dane kontaktowe

1. Klient może nawiązać kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem następujących danych kontaktowych:

                a. Adres przedsiębiorstwa: Malumag Cosmetics Sp. z o.o. Celulozy 117 C 04-968 Warszawa NIP 9522233831

                b. Adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@malumag.pl, numer telefonu kontaktowego:     +48 575 739 927.§8

Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa autorskie dotyczące domeny www.malumag.pl, oraz pełnej zawartości udostępnianych na niej materiałów, należą do przedsiębiorstwa "Malumag Cosmetics Sp. z o.o. Celulozy 117 C 04-968 Warszawa NIP 9522233831"

2. Korzystanie z zawartości sklepu internetowego w celach komercyjnych lub reklamowych niesie za sobą konsekwencje prawne.
Regulamin promocji BLACK Friday 1. Regulamin dotyczy warunków korzystania z promocji „Black Friday (Promocja) w sklepie internetowym Malumag.pl (Sklep internetowy)

 2. Organizatorem promocji jest Malumag Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 04-986 przy ul. Celulozy 117C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla mst. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczo-Rejestrowy, pod numerem KRS:0001000899, NIP: 9522233831, REGON: 523592665

 3. Zasady Promocji.

  1. W okresie trwania promocji Organizator umożliwia klientom Sklepu internetowego uzyskanie rabatu w wysokości 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) odliczonego od aktualnej ceny  na eyelinery wodne.

  2. W okresie trwania promocji Organizator umożliwia klientom Sklepu internetowego uzyskanie rabatu w wysokości 60% (słownie: pięćdziesiąt procent) odliczonego od aktualnej ceny  na cienie prasowane.

  3. W okresie trwania promocji Organizator umożliwia klientom Sklepu internetowego uzyskanie rabatu w wysokości 40% (słownie: czterdzieści procent) odliczonego od aktualnej ceny  na pigmenty z kolekcji: Ślubne, Malumag, Mutlichromy, Silver Party, Floral Spektrum, Coffee Glam.

  4. W okresie trwania promocji Organizator umożliwia klientom Sklepu internetowego uzyskanie rabatu w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent) odliczonego od aktualnej ceny zestawów produktów.

  5. Promocja nie łączy się rabatem 15% przyznanym z tytułu zapisania się do News Lettera.

  6. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora.

  7. W Sklepie internetowym cena z uwzględnieniem rabatu jest  wyświetlane bezpośrednio na karcie produktu.

  8. Promocja nie obejmuje zestawów pigmentów Silver Party i  Folie w Kremie ze względu na ograniczona ilość na stanie.

  9. W sklepie internetowym bezpośrednio na karcie produktu jest umieszczona informacja o najniższej cenie produktu z ostatnich 30 dni.

 4. Czas trwania promocji:

  1. Promocja obowiązuje w Sklepie internetowym od dnia 22.11.2023r od godziny 00.00 do dnia 26.11.2023r. do godziny 23.59.

 5. Formy płatności:

  1. W trakcie trwania Promocji w Sklepie internetowym dostępne są formy płatności realizowane przez bramkę płatniczą PAYNOW: szybkie przelewy, płatność BLIK, standardowy przelew na  konto.

  2. W trakcie trwania Promocji akceptowana będzie również forma płatności: płatność przy odbiorze.

 6. Czas realizacji zamówienia oraz wysyłka:

  1. Zamówienia związane z Promocją będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania płatności, a w przypadku zamówień z płatnością przy odbiorze od daty złożenia zamówienia. Jednak z uwagi na dużą ilość zamówień Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji  do 5 dni roboczych.

  2. Darmowa dostawa obowiązuję od kwoty 200zł.

 7. Zasady zwrotów i reklamacji:

  1. Zwrotu zakupionego produktu można dokonać na zasadach ogólnych obowiązujących w Sklepie internetowym. W tym celu należy poinformować Sklep internetowy o zamiarze dokonania zwrotu, wysyłając formularz odstąpienia umowy i zwrotu zakupionego produktu na adres kontakt@malumag.pl. Formularz zwrotu dostępny jest na stronie www.malumag.pl w zakładce zwroty.

  2. Reklamacje związane z produktami zakupionymi podczas trwania Promocji będą rozpatrywane na zasadach ogólnych obowiązujących w Sklepie internetowym. W celu złożenia reklamacji należy skontaktować się ze Sklepem internetowym na adres: kontakt@malumag.pl

 8. Ograniczenia Odpowiedzialności Organizatora:

  1. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań, aby zapewnić płynny przebieg promocji Black Friday, jednakże może się zdarzyć, że wystąpią problemy techniczne, które mogą wpłynąć na dostępność strony internetowej, proces zamówień, czy inne elementy związane z promocją.

  2. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, straty lub utraty zysków, które mogą wynikać z problemów technicznych. W tym za:  awarie serwerów, zakłócenia w dostępie do strony internetowej, przerw w dostępie do usług, czy błędów przetwarzania zamówień.

  3. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania lub modyfikacji promocji Black Friday w przypadku wystąpienia problemów technicznych, a także do odmowy realizacji zamówień w przypadku rażącego naruszenia zasad promocji.
   Regulamin Rozdania Mikołajkowego

   Organizator: Rozdanie Mikołajkowe jest organizowane przez Malumag Cosmetics we współpracy z Kateelicious, na platformie Instagram.

   Warunki Uczestnictwa:

   Uczestnik musi posiadać aktywne konto na platformie Instagram.

   Aby wziąć udział, uczestnik musi spełnić wszystkie warunki określone w odpowiednim poście na Instagramie https://www.instagram.com/p/C0gpsdTI7E3/.


   Nagrody:

   W ramach rozdania zostaną przyznane trzy nagrody.

   Każda z trzech nagród obejmuje paczkę z 5-cioma dowolnie wybranymi pigmentami do makijażu.

   Sposób Wyboru Zwycięzców:

   Zwycięzcy zostaną wyłonieni z komentarzy pod postem konkursowym, losowo spośród uczestników, którzy spełnili wszystkie warunki udziału.

   Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 11.12.2023 na Instagramie Malumag Cosmetics.

   Dostawa Nagród:

   Nagrody zostaną dostarczone zwycięzcom na koszt organizatora.

   Zwycięzcy zostaną poinformowani o sposobie dostawy przez prywatną wiadomość na Instagramie.

   Zgoda na Regulamin:

   Udział w rozdaniu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

   Kontakt:

   W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem kontakt@malumag.pl

   Postanowienia Końcowe:

   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni na profilu Malumag Cosmetics na Instagramie.

   Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestników, którzy naruszają regulamin lub działają w sposób nieuczciwy.

   *Instagram nie jest sponsorem ani organizatorem tego rozdania.