REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

1.  PRZEDMIOT REGULAMINU
Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego oraz warunki
uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, w tym prawa i obowiązki Organizatora oraz
Uczestników, a także zasady przyznawania Uczestnikom Punktów oraz korzyści związanych z
uczestnictwem w Programie Lojalnościowym.
2.  DEFINICJE
a.  Program Lojalnościowy – program, którego zasady określa niniejszy Regulamin.
b.  Regulamin – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
c.  Organizator – Malumag Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-986) przy ul.
Celulozy 117C, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0001000899, REGON 523592665, NIP 9522233831.
d.  Uczestnik  – każda osoba fizyczna lub reprezentująca przedsiębiorstwo, która poprzez
rejestrację w sklepie internetowym www.malumag.pl automatycznie bierze udział w
Programie Lojalnościowym.
e.  Rabat – forma obniżenia ceny Produktu stosowana wobec Uczestnika, na zasadach
określonych niniejszym Regulaminem.
f.  Punkty – jednostki rozliczeniowe w Programie Lojalnościowym przyznawane na zasadach
określonych w Regulaminie.
g.  Saldo Punktowe – liczba Punktów, które Uczestnik zebrał w ramach uczestnictwa w
Programie Lojalnościowym.
h.  Produkty  –  wszelkie produkty oferowane przez Organizatora do sprzedaży poprzez
witrynę internetową Sklepu.
i.  Sklep – należący do Organizatora serwis umożliwiający dokonywanie zakupów Produktów
Organizatora, który dostępny jest pod adresem www.malumag.pl.
3.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
3.1.  Na zasadach określonych w Regulaminie przystępując do Programu Lojalnościowego,
Uczestnik może rozpocząć zbieranie Punktów w Programie Lojalnościowym, które będzie
mógł wykorzystać jako Rabat podczas kolejnych zakupów.
3.2.  Udział Uczestnika w Programie Lojalnościowym jest bezpłatny. Aby przystąpić do
Programu Lojalnościowego, Uczestnik musi dokonać rejestracji w Sklepie.
3.3.  Aby uzyskać Punkty, określone w Regulaminie, Uczestnik musi dokonywać zakupów
Produktów Organizatora.

 
4.  WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
 
4.1.  Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każda osoba fizyczna, tj. pełnoletnia
i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub będąca konsumentem w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego.
4.2.  Warunkiem przystąpienia do Programu Lojalnościowego jest rejestracja oraz
zapoznanie się i zaakceptowanie treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także
wyrażenie zgody na przesyłanie przez Organizatora informacji handlowej na adres poczty
elektronicznej Uczestnika.
4.3.  Z chwilą łącznego spełnienia warunków uczestnictwa w Programie Lojalnościowym,
osoba przystępująca do Programu Lojalnościowego staje się jego Uczestnikiem.
4.4.  Uczestnik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe podczas rejestracji są
prawdziwe i aktualne.

5.  ZASADY GROMADZENIA I WYKORZYSTYWANIA PUNKTÓW PRZEZ UCZESTNIKA

5.1.  Punkty mogą być gromadzone w ramach Programu Lojalnościowego, na zasadach
określonych przez Organizatora.
5.2.  Punkty są przyznawane za zakup Produktów w Sklepie.
5.3.  Punkty naliczane są w następujący sposób: za każde 50 złotych wydane podczas jednego
zamówienia w Sklepie, Saldo Punktowe zostaje powiększone o 10 Punktów, które mają
łączną wartość 3,50 zł.
5.4.  Punkty naliczają się automatycznie na Saldo Punktowe w Programie Lojalnościowym
wraz z chwilą zmiany statusu zamówienia na „Zrealizowane”.
5.5.  W przypadku nieodebrania zamówienia lub zwrotu Produktów zakupionych w Sklepie,
przyznane za zakup zwracanego Produktu Punkty zostaną odjęte z Salda Punktowego, w
ilości odpowiadającej ilości Punktów przyznanych za zwracany Produkt.
5.6.  Punkty są naliczane od rzeczywiście zapłaconej wartości brutto Produktów, widniejącej
na wystawionym paragonie za zakup Produktów, przy czym naliczane będą proporcjonalnie
do pełnych złotych, wydanych na zakup Produktów.
5.7.  Lista dostępnych Punktów widoczna jest w Sklepie w zakładce „Twoje konto”.
5.8.  Aby wymienić Punkty na Rabat, należy odhaczyć pole „Rozlicz punkty” w ostatnim
etapie składania zamówienia, jakim jest „Podsumowanie”.

5.9.  Wymiana Punktów na Rabat powoduje automatyczne obniżenie Salda Punktowego
przypisanego do konta Uczestnika.
5.10.  Punkty zebrane przez Uczestnika mogą być wykorzystane wyłącznie w ramach
Programu Lojalnościowego. Nie podlegają wymianie na pieniądze.
 
6.  Zakończenie udziału Uczestnika w Programie Lojalnościowym
 
6.1.  Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Programie Lojalnościowym.
6.2.  Rezygnacja z udziału w Programie Lojalnościowym odbywa się poprzez usunięcie konta,
które jest możliwe z poziomu „Twoje konto”.
6.3.  W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym wszystkie Punkty
Uczestnika zostaną anulowane.
 
7.  REKLAMACJE

7.1.  Reklamacje w zakresie zasad i przebiegu Programu Lojalnościowego, w szczególności
dotyczące sposobu gromadzenia Punktów oraz uczestnictwa w Programie Lojalnościowym,
mogą być zgłaszane pod adresem e-mail: kontakt@malumag.pl.
7.2.  Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji.
7.3.  Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi drogą e-
mailową.
 
8.  DANE OSOBOWE
 
8.1.  Administratorem danych osobowych jest Malumag Cosmetics Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (04-986) przy ul. Celulozy 117C, wpisana do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001000899, NIP 9522233831.
8.2.  Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
8.3.  Zasady ochrony danych osobowych opisane są w Polityce prywatności na stronie
internetowej www.malumag.pl.

8.4.  Przystępując do Programu oświadcza, iż zapoznał się z treścią udostępnionej Polityki
prywatności.
 
9.  ZMIANY REGULAMINU
 
9.1.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
9.2.  W przypadku zmiany Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników o zmianach z co
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem drogą e-mailową.